Poisson-ange royal
Poisson-ange royal
Pygoplites diacanthus