Poisson lion ou rascasse volante, poisson scorpion, rascasse poule, ptérois volant, laffe volant, poisson dindon
Poisson lion ou rascasse volante, poisson scorpion, rascasse poule, ptérois volant, laffe volant, poisson dindon
Pterois volitans