Poisson-diable rayonné
Poisson-diable rayonné
Pterois radiata